top of page

Algemene Voorwaarden van [Jouw Bedrijfsnaam]

Datum: [Datum]

1. Definities

1.1. "Opdrachtgever": De natuurlijke of rechtspersoon met wie [Jouw Bedrijfsnaam] een overeenkomst heeft gesloten.

1.2. "Diensten": De video- en/of filmproductiediensten die door [Jouw Bedrijfsnaam] worden aangeboden en geleverd, inclusief pre-productie, productie en post-productie.

2. Offertes en Overeenkomsten

2.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door [Jouw Bedrijfsnaam].

2.2. De opdrachtgever dient [Jouw Bedrijfsnaam] alle benodigde informatie en materialen te verstrekken om de diensten te kunnen leveren.

2.3. Wijzigingen in de opdracht, na aanvaarding, kunnen leiden tot aanpassingen in de prijs en de leveringstermijn.

3. Prijzen en Betaling

3.1. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2. Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na factuurdatum.

3.3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, en kan [Jouw Bedrijfsnaam] wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

4. Intellectuele Eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gemaakte videomateriaal, inclusief auteursrechten, blijven bij [Jouw Bedrijfsnaam] tenzij anders overeengekomen.

4.2. De opdrachtgever heeft recht op gebruik van het geleverde materiaal binnen het kader van de overeenkomst.

5. Annulering en Opzegging

5.1. In geval van annulering door de opdrachtgever, kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht volgens de overeengekomen voorwaarden.

5.2. [Jouw Bedrijfsnaam] heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betalingen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. [Jouw Bedrijfsnaam] is slechts aansprakelijk voor directe schade die het directe gevolg is van een aan [Jouw Bedrijfsnaam] toerekenbare tekortkoming.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is [Jouw Bedrijfsnaam] niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst en kan de overeenkomst worden ontbonden.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [Plaatsnaam].

bottom of page